THAI TIME สมุทรปราการ

กกต.สั่ง เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.สมุทรปราการ 3 หน่วย..หลังตรวจพบบัตรลงคะแนนเขย่ง‼️

2623 Views
          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกคำสั่งที่ 8 /2564 เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ใหม่ ความว่า..
          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น
          คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการแล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้ง #ที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลแหลมฟ้าผ่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
2. หน่วยเลือกตั้งที่ 39 ตำบลในคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
3. หน่วยเลือกตั้งที่ 21 ตำบลสำโรงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
          จึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่
2. ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
          สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (ข้อมูล : เว็บไซต์แนวหน้า)

Comments

comments