THAI TIME สิงห์บุรี

กกต.สิงห์บุรี จัดประชุมชี้แจง ผู้สมัคร อบจ.ทำความเข้าใจขั้นตอนการหาเสียง พร้อมปฏิญาณตนจะซื่อสัตย์-โปร่งใส‼️

706 Views
          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายสมยศ พุ่มน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อำนวยการ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี เปิดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งให้ผู้สมัครนายก อบจ.และผู้สมัคร ส.อบจ.
1
นายสมยศ พุ่มน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
2
นางสาวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อำนวยการ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
          รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และการทำบัญชีรายจ่ายในการเลือกตั้ง นอกจากนนี้ยังเปิดให้มีการตอบข้อซักถาม และให้ผู้สมัครกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณการเลือกตั้ง ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมด้วย
8
6
5
133857
by : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าวTHAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments