THAI TIME สิงห์บุรี

คนต้นแบบสิงห์บุรี “เมธา ญาดี” รับโล่ประทานรางวัล นักวิจัยจากชุมชนดีเด่น..สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

981 Views
          รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประธานคณะกรรมการจัดงานราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 6 เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศชื่อนายเมธา ญาดี อาชีพรับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี การศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทานโล่รางวัลนักวิจัยชุมชนดีเด่น จากผู้แทนพระองค์ ในการการจัดประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ณ สวนจิตรลดา
8
นายเมธา ญาดี
2
          สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ เป็นบุคคลที่ร่วมวิจัยกับชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เป็นนักวิจัยชาวบ้านที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ( นับถึงปี พ.ศ. 2563 ) เป็นผู้มีความพยายาม มีความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
6
4
3
          ด้าน นายเมธา กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นหน้าที่ของพลเมืองในเมืองนั้น จะให้ใครมาพัฒนาก็คงจะมิได้ การไม่นิ่งดูดายต่อความเป็นไปของสังคมถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาที่จะต้องอาศัยความอดทนและเสียสละในการที่จะทำกิจการใดให้ประสบความสำเร็จ ขอขอบคุณทุกท่าน ทีมคณะวิจัย นำโดย.ผศ.ดร.พงศ์ศรันย์ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีและท่านอื่นๆ ที่เห็นความสำคัญและมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะขอนำไปเป็นพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนต่อไป
1
5
7

Comments

comments