THAI TIME สิงห์บุรี

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น 70 (สิงห์เข้ม) จัดกิจกรรม “สิงห์เข้ม กตัญญูครู อาจารย์ สืบสานประเพณีไทย”

117 Views
          วันที่ 15 เมษายน 2567 ณ ห้องโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น 70 (สิงห์เข้ม) ได้จัดกิจกรรม “สิงห์เข้ม กตัญญูครู อาจารย์ สืบสานประเพณีไทย” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
          พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น 70 (สิงห์เข้ม) กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว ทางชมรมฯมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ที่พวกเราสมาชิกชมรมฯ ทุกคนให้ความเคารพนับถือ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในการรดน้ำและขอพรจากผู้มีพระคุณ ผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิต ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย
          พลเอก นุชิต กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรม “สิงห์เข้ม กตัญญูครู อาจารย์ สืบงานประเพณีไทย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกชมรมฯ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อยู่แล้ว และบางส่วนที่หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนสิงห์บุรีแล้ว ต้องไปศึกษาต่อ ทำงานหรือมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด ได้มีโอกาสกลับมาที่ภูมิลำเนาเดิม เพื่อกราบไหว้บุพการี และผู้มีพระคุณ
          ที่จะใช้โอกาสนี้มารวมตัวกัน เพื่อแสดงความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณที่สาม คือ ครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์เก่าทุกคน ได้มีโอกาสที่ดีในการการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
          มีอาชีพการงานที่มั่นคง และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกๆ ปี ที่ทางชมรมฯมีการจัดกิจกรรมนี้จะมีเพื่อนๆ สมาชิก มาเข้าร่วมกิจกรรมในจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก
          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “สิงห์เข้ม กตัญญูครู อาจารย์ สืบสานประเพณีไทย” ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น 70 (สิงห์เข้ม) คือ “ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสิงห์เข้มสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
          โดยพวกเราจะ “มั่นคง” ในความรัก ความสามัคคีในหมู่เพื่อน และครอบครัว ตลอดจนมั่นคงในความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษา และครู – อาจารย์ , “มั่งคั่ง” ด้วยความเอื้ออาทร ห่วงใย และดูแลซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อน และครอบครัว ห่วงใยและเสียสละให้แก่สังคม
          รวมถึงมั่งคั่งด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ให้เป็นเครือข่ายที่กว้างขวาง เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษา จังหวัด และประเทศชาติ และ “ยั่งยืน” ในอุดมการณ์ในการสร้าง “สิงห์เข้ม” ไปสู่ความ มั่นคง และมั่งคั่ง ด้วยการมีจริยธรรมและคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความจริงใจต่อเพื่อน และสังคม
          พลเอก นุชิต ยังกล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่า พวกเราสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น 70 “สิงห์เข้ม” มีความมุ่งมั่นในการรักษาไว้ ซึ่งความเข้มแข็ง
          ในความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็ง ในการเอาใจใส่ดูแล เอื้ออาทร
          พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน, ความเข้มแข็ง ในความกตัญญูต่อครู – อาจารย์ และสถาบันการศึกษา และ ความเข้มแข็ง ในความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติตลอดไป
436222272_1311292776462463_3675501910662334786_n
436199609_1311292736462467_6217654518365438286_n
435751453_1311292703129137_5901479946672216758_n

Comments

comments