THAI TIME สมุทรปราการ

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ กำชับทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ย้ำยึดหลังธรรมาภิบาล รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด‼️

817 Views
          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่อำเภอพระประแดงเพื่อประชุมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางการบริหารราชการของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอพระประแดง โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
2
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาชุมชนเมือง และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครัฐแบบดิจิทัล ในยุควิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal)
3
          รวมไปถึงการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ การขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่ง การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการในพื้นที่ และการดำเนินงาน “รวมไทยสร้างชาติ”
          พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯสมุทรปราการยังได้กล่าวย้ำว่า ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองต้องทำงานตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ครองตน ครองคน ครองงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดี ทำหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทำด้วยจิตใจนักปกครอง ห่วงทุกข์สุขประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุข ส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1

Comments

comments