THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้ว่าฯสิงห์บุรีออกประกาศ แนวปฏิบัติการเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

732 Views
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศเรื่อง การเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ความว่า
          ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ออกคำแนะนำสำหรับข้าราชการและประชาชนผู้เดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยขอให้ถือปฏิบัติดังนี้
          ๑. #ให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ปฏิบัติดังนี้
(๑) พึงงดหรือชะลอการเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็น
(๒) ควรพักหรือทำงานอยู่ ณ ที่พำนักของตน
(๓) กรณีจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกข้ามเขตจังหวัด ให้เสนอเหตุจำเป็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณา และให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา สามารถกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
(๔) กรณีเดินทางไปในพื้นที่การควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง) พื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง(พื้นที่สีเหลือง) ให้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการแวะพักระหว่างการเดินทาง
          ๒. #สำหรับประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
(๑) พึงงดหรือชะลอการเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็น
(๒) ควรพักหรือทำงานอยู่ ณ ที่พำนักของตน
(๓) กรณีจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกข้ามเขตจังหวัด ควรเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการแวะพักระหว่างการเดินทาง
(๔) ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

Comments

comments