THAI TIME สิงห์บุรี

มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านหลักสูตร โรงเรียนพลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2

945 Views
          วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2563 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านหลักสูตรโรงเรียนพลเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 ซึ่งมีผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมจำนวน 75 คน
          นายศิวกรวิศิษฎฎ์ อ่วมป่วน ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคการเมืองสถาบันพระปกเกล้าสิงห์บุรีเปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตรอบรมฯเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
42
43
          นอกจากนี้ยังปลูกจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองและพัฒนาสนองเข้าสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยข้อมูลและเหตุผลที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมอบรวมประกอบไปด้วย ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน และเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งนักธุรกิจซึ่งมีผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมในรุ่นนี้จำนวน 75 คน
          ในโอกาสนี้ นางสาวประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมอบรมและผ่านหลักสูตรเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments