THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีเตรียมขยายผล ดูแลฟันผู้สูงอายุทั้ง จว. “พิกุลทองต้นแบบ”

114 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันนี้ (10 เมษายน 2567) มูลนิธิทันตสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี , สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง ร่วมจัดเวที เวทีนโยบายสาธารณะ จังหวัดสิงห์บุรี ขยายผลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุฟันดีจาก ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง ขยายผลครอบคลุมจังหวัดสิงห์บุรี
          โดยเวทีดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาเครือข่ายสังคม เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฟันดี 8020 (อายุ 80 ปี มีฟันดี 20 ซี่) ซึ่งตำบลพิกุลทอง เป็น 1 ใน 10 พื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพ และมีทุนเดิมในการดำเนินงานผู้สูงอายุ และงานปฐมภูมิ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการและต่อยอดการดำเนินการ สู่เป้าหมาย 8020
          ซึ่งผลการดำเนินการผู้สูงอายุตำบลพิกุลทอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกสุขลักษณะ ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ได้เข้าสู่กระบวนการรักษา ได้ครอบคลุมตามลำดับความสำคัญของปัญหา ชุมชนมีเครือข่ายทันตสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนสุขภาวะช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ และครอบครัวสามารถจัดสิ่งแวดล้อมในการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุได้ถูกต้อง
          จากการดำเนินงานตามโครงการ พบว่าการคัดกรองสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเชิงรุกโดย อสม.เครือข่ายทันตกรรม ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ร้อยละ 90.77 แบ่งเป็นกลุ่มสีแดงร้อยละ 24.77 กลุ่มสีเหลืองร้อยละ 29.69 และ กลุ่มสีเขียวร้อยละ 36.31 โดยผู้สูงอายุตำบลพิกุลทอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกสุขลักษณะ
          ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ได้เข้าสู่กระบวนการรักษา ได้ครอบคลุมตามลำดับความสำคัญของปัญหา ชุมชนมีเครือข่ายทันตสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนสุขภาวะช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมเวทีนโยบายสาธารณะในครั้งนี้ ได้ร่วมพูดคุยแนวทางในการดำเนินโครงการ เพื่อขยายผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุฟันดีจาก ตำบลพิกุลทอง ครอบคลุมจังหวัดสิงห์บุรี
…………………………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
436308748_1308339843424423_1116641254711624150_n
436235263_1308339750091099_6223849535049410198_n
435707822_1308339800091094_6143159339203465239_n

Comments

comments