THAI TIME สิงห์บุรี

ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ. พร้อมรับมือสาธารณภัย

3124 Views

Loading

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) เป็นหน่วยงานที่มีกรอบภารกิจครอบคลุมหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ซึ่งไม่เพียงแค่การสนับสนุนงบประมาณ แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยในยามฉุกเฉินด้วย…

         ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ของ อบจ.สมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์หนักอย่างเป็นระบบ สามารถเคลื่อนย้ายออกไปปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ทันต่อสถานการณ์จำเป็น โดยภายในบริเวณเดียวกันยังมีสำนักงานกองช่างใช้เป็นที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนอีกด้วย

          นายณรงค์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.สมุทรปราการ อธิบายถึงความจำเป็นในการมีศูนย์จักรกลที่ทันสมัยว่า กองช่างเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของ อบจ.สมุทรปราการ ที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อเป็นประจำและจำนวนมาก สถานที่เดิมคับแคบและไม่สะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หนัก ดังนั้นการมีศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลฯ ที่มีความพร้อมในทุกด้านจึงเอื้อประโยชน์ต่อการออกไปปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมาก

          สำหรับสภาพภายในศูนย์เครื่องจักกลฯ ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงาน 1 หลัง มีทั้งหมด 3 ชั้น และชั้นดาดฟ้า โดยชั้นที่ 1 เป็นของกองช่าง ประกอบไปด้วย ห้องผู้อำนวยการกองช่าง ห้องฝ่ายเครื่องจักรกล ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสำรวจและออกแบบ และฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง อยู่ในห้องเดียวกัน ซึ่งในอนาคตจะมีการก่อสร้างอีก 1 อาคารสำหรับฝ่ายสำรวจและออกแบบ ชั้นที่ 2 ประกอบไปด้วย ห้องประชุม ห้องรองปลัด อบจ.สมุทรปราการ นายทรงกลด สุขะตุงคะ ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นที่ 3 ห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจเป็นห้องสำหรับซ้อมดนตรีของวงซิมโฟนี ออร์เคสตรา จากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

          ด้านนอกอาคารสำนักงาน มีอาคารของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอาคาร 2 ชั้นพร้อมดาดฟ้า โรงจอดรถ 2 แห่ง โรงเก็บเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุงอีก 2 แห่ง ของฝ่ายเครื่องจักรกล และฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารนี้ใช้สำหรับจัดเก็บเครื่องจักรกล รถสำหรับใช้บรรเทาสาธารณภัย และใช้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ในอนาคต  ส่วนโรงจอดรถขนาดใหญ่เป็นที่สำหรับจัดเก็บรถบรรเทาสาธารณภัย และรถที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยขณะนี้มีทั้งสิ้นจำนวน 75 คัน

         ขณะที่นายราช รักษนาเวศ นายช่างเครื่องกลอาวุโส กล่าวว่า หลังจากที่ย้ายจาก อบจ. บริเวณศาลากลางจังหวัดมาอยู่ศูนย์เครื่องจักรกลฯ แห่งใหม่ ทำให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อประสานงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เครื่องจักรกลต่างๆ สามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการซ่อมบำรุง ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ทั้งหมดนี้คือ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรปราการ ที่พร้อมเต็มพิกัดแล้วสำหรับการออกไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน มีเหตุเร่งด่วนหรือหน่วยงานใดต้องการให้ อบจ. สนับสนุน สามารถติดต่อประสานงานมาได้ตลอดเวลา

Comments

comments