THAI TIME สมุทรปราการ

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ กำชับทุกภาคส่วน เตรียมรับมือภัยแล้ง

574 Views
          นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยในระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้งในปีนี้ว่า ให้ติดตามสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า และระดับน้ำในแหล่งเก็บน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับวางแผนการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน รวมทั้งกำหนดการระบายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ หากมีแนวโน้มขาดแคลนน้ำ ให้เร่งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทันที
          นอกจากนี้ ยังกำชับให้เร่งสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำแหล่งสำรองน้ำดิบแผนการวางท่อน้ำประปา และแผนจัดสรรน้ำดิบ เพื่อให้การผลิตน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหากรณีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรก
          และให้เร่งซ่อม สร้างบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้ชุมชนได้ใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Comments

comments