THAI TIME สมุทรปราการ

เปิดนโยบาย 7 ด้าน นายกตู่-นันทิดา นำพาสมุทรปราการก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ยืนยันจะเร่งรัดงาน 6 เดือน -1 ปี ให้เห็นผล‼️

1390 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ของ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ในวันนี้ ( 22 ก.พ.2564) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
1
          น.ส.นันทิดา กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตนได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารงาน เอาไว้ทั้งหมด 7 ด้าน ครอบคลุมภารกิจของ อบจ.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทำได้ โดยจะเร่งรัดให้เห็นผลในระยะ 6 เดือน -1 ปี ประกอบไปด้วย
2
          🔸️ นโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น เช่น สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของจังหวัด ที่คาบเกี่ยวต่อเนื่องหลายพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ชาวสมุทรปราการได้ประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนและผลักดันระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อจากบางปูสู่ภาคตะวันออกและภาคกลางที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกัน เป็นต้น
          🔸️นโยบายการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น สนับสนุนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู และบุคลากรทางการศึกษา , ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน , สนับสนุนการเรียนรู้สู่หลักสูตรนานาชาติ , #จัดให้มีสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน..
3
          🔸️ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบ เรียบร้อยของสังคม โดยจะสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของ อสม.ด้วยการเพิ่มเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการให้บริการอย่างทั่วถึง #นอกจากนี้ยังจะจัดให้มีสถานพยาบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการด้วย
          🔸️นโยบายการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน เช่น เร่งรัด สานต่อ ตลาดเชิงท่องเที่ยว เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้แก่ประชาชน , สนับสนุน ส่งเสริม ให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ , ร่วมมือ สนับสนุน หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการทุกรูปแบบ เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์ธุรกิจท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม โดยจัดตั้ง “ศูนย์ธุรกิจภูมิภาคสมุทรปราการ” มีจุดหมายให้นักธุรกิจสามารถติดต่อและเจรจาทางการค้าได้โดยตรง
4
          🔸️นโยบายการพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เร่งรัด สานต่อ การก่อสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม เสริมแนวธรรมชาติ ป่าชายเลน ผสมผสานกับระบบเขื่อนแบบใหม่
          🔸️นโยบายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว จะสนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นต้น
🔸️นโยบายการพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ภาคประชาคม ในการบริหารงาน ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5
          หลังจากแถลงนโยบายเสร็จสิ้น ประธานสภา อบจ.ได้สอบถามสมาชิกฯว่ามีใครจะสอบถามประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม โดย น.ส.นันทิดา ได้ออกมาต้อนรับบรรดาผู้สนับสนุนที่มาให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นกันเอง

Comments

comments