THAI TIME สิงห์บุรี

กอ.รมน.สิงห์บุรี ฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์‼️

422 Views
          พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2564 ณ บ้านฉางปูน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21–28 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน ได้รับการฝึกเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การตั้งจุดตรวจ การวางแผนชุมชน และการฝึกป้องกันบรรเทาสารภัยในหมู่บ้าน การพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยมีฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี มาร่วมในโครงการในครั้งนี้
          สำหรับการจัดอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ก็เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง และให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ
1
3
          พ.อ.ชายธนัญชา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือที่เรียกชื่อย่อว่า หมู่บ้าน อพป. นี้ ถือเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชุมชน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะเป็นกำลังสำคัญของชุมชน ในการพัฒนา ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้นำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่สำคัญๆ ของชุมชนได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหามลพิษ และปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป
2
4
By : ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี

Comments

comments