THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการประกาศแล้ว สงกรานต์ปีนี้..งดกิจกรรมรวมคนหมู่มาก ห้ามสาดน้ำ-รถแห่-เต้นรำ‼️

380 Views
          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ลงนามประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ ดังต่อไปนี้
          1. ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด
          2. สำหรับสถานประกอบการประเภทร้านอาหารสามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยงดการแสดงดนตรีสด ทุกชนิด การเต้น การจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า ภายในสถานที่ดังกล่าว
          3. ให้งดการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก เช่น สรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม รถหรือขบวนแห่ คอนเสิร์ต เต้นรำ กิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดกันหรือกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน
          4. เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
          4.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
          4.2 การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ภายในครอบครัว ให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้
และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และให้จัดในบริเวณที่พักอาศัย เท่านั้น
ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
          ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

Comments

comments