THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการเริ่มวันนี้..ร้านอาหารห้ามนั่ง‼️งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

433 Views
          หลังจากจังหวัดสมุทรปราการ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 6 จังหวัด ควบคุมเข้มงวดและสูงสุด ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 6 เรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019
          🔻ข้อ 1 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
          🔻ข้อ 2 การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสิบคนในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
          🔻ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(1) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือร้านอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของ#การนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน และให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา
(2) สำหรับการจัดบริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ให้ผู้นำส่งสินค้าวางไว้ในจุด รับ-ส่งของ เพื่อหลีกเลี่ยงกับผู้สัมผัสโดยตรง และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
(3) การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด #งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรค
          🔻ข้อ 4 สถานที่หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้ยังคงถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 และคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2165/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 

Comments

comments