THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีผ่อนคลายมาตรการร้านนวด หลังได้รับร้องเรียน..ย้ำห้ามให้บริการแก่ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง‼️

567 Views
          สืบเนื่องจากกรณีมีผู้ประกอบการร้านนวดเข้าร้องเรียนต่อทางจังหวัดสิงห์บุรี ว่าอยากให้มีมาตรการผ่อนคลาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
          ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในคำสั่ง เรื่องยกเลิกคำสั่งและกำหนดมาตรการผ่อนคลายสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ความโดยสรุปว่า
           เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี มีมติเห็นชอบให้ ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ห้ามสถานประกอบการปรเภทร้านนวดดำเนินการ โดยให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน นวดแผนโบราณ นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อความงาม ให้สามารถเปิดดำเนินการได้ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้เงื่อนไขการเปิดดำเนินการและมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
          ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) หรือที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยยืนยัน
          หากพบว่ามีผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นมาใช้บริการ ให้แจ้งโดยตรงต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หรือแจ้งลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments

comments