THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีออกประกาศ แนวปฏิบัติโรงเรียนประจำ งด-เลื่อนเดินทางเข้าจังหวัด จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย‼️

583 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
          ได้ลงนามประกาศแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่อยู่โรงเรียนประจำ และพระภิกษุหรือสามเณรที่อยู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในการเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มเติม ดังนี้
🔻ข้อ ๑ #ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางของนักเรียนหรือนักศึกษา ที่อยู่โรงเรียนประจำและพระภิกษุ หรือสามเณรที่อยู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม จากทุกเขตจังหวัดเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
🔻ข้อ ๒ หากมีนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่โรงเรียนประจำและพระภิกษุหรือสามเณร ที่อยู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี #ให้สถานศึกษาแจ้ง ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข #ทราบทันที เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (#ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่)
🔻ข้อ ๓ กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่โรงเรียนประจำและพระภิกษุหรือสามเณรที่อยู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้ว #แต่ไม่สามารถกลับได้ ให้สถานศึกษาจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียน เพื่อกักกันตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยใช้สถานศึกษานั้นเป็นสถานที่กักกันตัว Local Quarantine
🔻ข้อ ๔ หากสถานศึกษาแห่งใด จะใช้เป็นสถานที่กักกันตัว Local Quarantine หรือโรงพยาบาลสนาม ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีติดตามและประเมินความพร้อมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
🔻ข้อ ๕ หากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ให้ชี้แจงเหตุผล ข้อขัดข้องที่ไม่อาจปฏิบัติได้ เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาเป็นรายกรณีไป
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนการออกประกาศฉบับดังกล่าว จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจพบโรงเรียนประจำในวัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี มีนักเรียนที่เดินทางมาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ติดเชื้อโควิดถึง 6 ราย

Comments

comments