THAI TIME สิงห์บุรี

ทต.โพสังโฆ ลงดาบ‼️ สั่งปิด-ปรับปรุง-แก้ไข โรงงานผลิตไข่แปรรูป #ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

583 Views
          สืบเนื่องจากกรณีที่เทศบาลตำบลโพสังโฆ ได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท พัชรี ไข่เป็ด จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมติที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ทางผู้ประการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 3 ประการได้แก่
1. ปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตที่ปล่อยน้ำออกมาจนชาวบ้านเชื่อว่าทำให้คุณภาพดินเสีย ผู้ประกอบการตกลงว่า จะรับผิดชอบโดยการนำดินบริเวณดังกล่าวไปตรวจสอบสภาพดินว่าเสียจริงหรือไม่
2. เรื่องกลิ่น ผู้ประกอบการจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
3. เรื่องเสียงดังรบกวน ผู้ประกอบการจะดำเนินแก้ไข ไม่ให้เกิดเสียงดัง
          ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ยวันครบกำหนด นางนุจรินทร์ เดชบำรุง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการ หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพสังโฆ พร้อมคณะได้เข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ปรากฏว่าทางบริษัทยังแก้ไขได้ไม่เรียบร้อย ตามที่เพจ THAI TIME สิงห์บุรี ได้นำเสนอมาโดยตลอดนั้น
          ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศมนตรีตำบลโพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ สห 6606/200 #เรื่องคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปิดปรับปรุง/แก้ไขระงับเหตุรำคาญ ไปยังผู้จัดการบริษัท พัชรี ไข่เป็ด จำกัด ความโดยสรุปว่า..
          ให้ระงับการประกอบกิจการชั่วคราวและห้ามมิให้ทำการใดที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด และให้ทางผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และหากทางผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จให้แจ้งกับทาง สำนักงาน ทต.โพสังโฆ ทราบ
          ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ทาง ทต.โพสังโฆจะดำเนินการตาม พรบ.สาธารณสุข ออกคำสั่งให้หยุดกิจการ หรือพักใบอนุญาต แล้วแต่กรณีไป
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments