THAI TIME สิงห์บุรี

ด่วน..‼️ #สิงห์บุรีประกาศปิดแคมป์คนงาน บ.เอส เค วายฯ ก่อสร้างพนังกั้นน้ำอินทร์บุรี ห้ามเข้า-ออก พร้อมตั้งเป็นสถานที่ป้องกัน-ควบคุมโรค( Local Quarantine) สกัดโควิดแพร่กระจายสู่ภายนอก

405 Views
          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ( Local Quarantine) ความโดยสรุปว่า..
          ด้วย ปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรีพบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปรากฏว่าเป็นการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว
          ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้
🔻 ปิดพื้นที่พักอาศัยคนงานโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำพื้นที่บริเวณชุมชนน้ำตาล(ระยะที่ 2) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ของบริษัทเอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยในระหว่างปิด ห้ามมีการปฏิบัติงานหรือก่อสร้างใดๆ โดยเด็ดขาด
🔻ห้ามบุคคลใดเข้า-ออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานโรคติดต่อ และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ดขาด
🔻ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ดูแล สถานที่ กำจัดความติดโรค แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลภายในสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลรับผิดชอบอาหาร น้ำดื่ม สุขอนามัย ความปลอดภัย การควบคุมมิให้มีบุคคลเข้า-ออก และร่วมควบคุมดูแลในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่อาศัยภายในสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง เรื่องจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ( Local Quarantine) ดังนี้
🔻 ห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมในพื้นที่ดังกล่าว
🔻 ห้ามบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่หรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 – 9 กรกฎาคม 2564

Comments

comments