THAI TIME สมุทรปราการ

ราชกิจจาฯ ออกประกาศข้อกำหนด คุมเข้ม กทม.-ปริมณฑล-4 จว.ภาคใต้ มีผล 28 มิ.ย. #สมุทรปราการโดนด้วย‼️

341 Views
          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) มีผลในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
🔸️สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง หยุดทำงานก่อสร้าง อย่างน้อย 30 วัน และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว
🔸️ร้านอาหารทุกประเภท ทั้งในห้างและนอกห้าง แผงลอย ข้างทาง ตลาดนัด ฯลฯ #ห้ามนั่งในร้าน เปิดเฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
🔸️ห้างฯ ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ถึง 21.00 น. งดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร
🔸️โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามปกติ แต่งดจัดประชุม การสัมมนา และจัดเลี้ยง
🔸️ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค
🔸️ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าฯ อาจสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว
🔸️ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน ในเส้นทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ และ กรุงเทพ-ปริมณฑล
🔸️งดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่ม สังสรรค์ จัดเลี้ยงรื่นเริงในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม
ทั้งนี้กำหนดให้มีผลต้ังแต่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

Comments

comments