THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีออกคำสั่ง ตั้งด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด..จับมือทหาร-ตำรวจ-ปกครอง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ มอบภารกิจให้ อบจ.เป็นหน่วยสนับสนุน‼️

572 Views
          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การจัดตั้งด่านตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ความโดยสรุปว่า
          เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 จึงให้ #จัดตั้งด่านตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
🔻ให้ตั้งด่านตรวจเพื่อสุ่มตรวจคัดกรองประชาชนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่เดินทางเข้ามา
ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค จำนวน 2 ด่านตรวจ ดังนี้
🔸️ด่านตรวจบริเวณแยกต่างระดับสิงห์เหนือ หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (หน้าศาลากลางหลังใหม่)
🔸️ด่านตรวจบริเวณตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
🔻ให้ด่านตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) ปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด
🔻ให้ด่านตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ละผลัด
สนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
🔻ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
🔻ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมาย
🔻ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กำกับดูแล อำนวยการ สั่งการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของด่านตรวจ และรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี ทราบ
🔻ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

Comments

comments