THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้ว่าฯสิงห์บุรี #แถลงข้อเท็จจริงกรณีสื่อบางสำนักพาดหัวข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีสั่งดำเนินคดีผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกราย”

615 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อบางสำนักพาดหัวข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีสั่งดำเนินคดีผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกรายนั้น
          ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและจังหวัดควบคุมเข้มงวดสูงสุด การเดินทางไปมาใช้เวลาไม่มาก ความถี่การเดินทางเข้าออกจึงมีสูง และเป็นเมืองผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุ 49,844 คน คิดตามสัดส่วนผู้สูงอายุ ต่อประชากร ร้อยละ 24.24 เป็นอันดับสองของประเทศไทย
          ซึ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงการเกิดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากข้อมูลรายงานการติดเชื้อโควิด 19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อ รวม 173 คน เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 32 คน และเสียชีวิต 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียง(ผู้สูงอายุป่วย 10 คน มีโอกาสเสียชีวิต 1 คน)
          คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้วางมาตรการให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแจ้ง อสม./บุคลากรสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมีความปลอดภัยสูงสุด
          ดังนั้น หากผู้เดินทางเข้ามาไม่ปฏิบัติตามโดยมีเจตนาปกปิดข้อมูลไม่แจ้งไม่รายงานข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ควบคุมโรค จนเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกราย ตามความหนักเบา แต่ละกรณีไป
          อนึ่ง คนสิงห์บุรี ที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสิงห์บุรีและมีผลตรวจติดเชื้อ โควิด -19 หากต้องการเดินทางมารักษาที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีและทีมแพทย์ก็มีความพร้อมให้การดูแลรักษา โดยสามารถติดต่อมาได้ที่ โทร 061-3902229 ตลอดเวลา “คนสิงห์ ไม่ทิ้งกัน”

Comments

comments