THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีสั่งปิดคลินิกเวชกรรม พ.ญ.จิตนา-น.พ.สุพจน์ 14 วัน‼️

436 Views
          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ความว่า..
          ด้วย จังหวัดสิงห์บุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ของสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรม พ.ญ.จิตนา – น.พ.สุพจน์ เลขที่ 216 หมู่ที่ 8 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปรากฏว่า เป็นการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว หรืออาจจะแพร่กระจายไปยังผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 4 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หากพบผู้ติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่อื่นใดให้ปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย
          จังหวัดสิงห์บุรีจึงมีคำสั่งปิดสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรม พ.ญ. จิตนา – น.พ.สุพจน์ เลขที่ 216 หมู่ที่ 8 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
          หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Comments

comments