THAI TIME สิงห์บุรี

ท้องถิ่นสิงห์บุรีออกหนังสือเวียน ปราม ขรก.-จนท. #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระมัดระวังการโพสต์ เสี่ยงผิดวินัย-ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน⁉️

308 Views
          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในหนังสือ เรื่องการเสนอข่าวในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยแจ้งไปยังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ความว่า..
          ด้วยปัจจุบันพบว่ามีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเสนอข่าวสาร ในทำนองการวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับการดำเนินการป้องโรคโควิด -19 ทางสื่อโซเชียล อาจทำให้สังคมเกิดความสับสน และอาจเสียหายแก่ราชการได้ ซึ่งอาจเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด ที่ สห.0023.3/ว 2965 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การนำเสนอข่าวสารในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
          จึงขอความร่วมมือท่าน กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดมิให้มีการเสนอข่าวสารทางสื่อโซเชียล ลักษณะอาจฝ่าฝืนข้อสั่งการตามหนังสือฉบับดังกล่าว และหากพบว่าเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
          สำหรับประเด็นการออกหนังสือเวียนดังกล่าว #ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากพบว่า มีข้าราชการ พนักงาน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง โพสต์ข้อความหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงการวิพากษ์วิจารณ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ใช้ความรู้สึกส่วนตัว เสียดสีหรือแสดงความไม่พอใจ
          และบางรายใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย จนอาจสร้างความเสียหายแก่หน่วยงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอกได้ ที่สำคัญเกรงจะสร้างความไขว้เขวและสับสนให้กับประชาชนที่พบเห็นหรืออ่านข้อความ
จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมให้อยู่ในกรอบและวินัยของทางราชการ

Comments

comments