THAI TIME สมุทรปราการ

ฝันใกล้เป็นจริง‼️ #จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ประกาศจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้ อบจ.สมุทรปราการแล้ว ลุ้นยอด 15 ก.ค.นี้

794 Views
          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เผยแพร่ข้อความ แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่ส่งเอกสารแจ้งแผนการจัดลำดับกลุ่มการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม Format Form ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ามาครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 69 หน่วยงาน
          จากการตรวจสอบรายชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติ พบว่ามีชื่อของ อบจ.สมุทรปราการอยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งขั้นตอนต่อไป หน่วยงาน อปท. ที่จัดส่งข้อมูลครบถ้วน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและกระจายตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่นของท่าน ดังนี้
          กลุ่มองค์กรการศึกษา / กลุ่มองค์กรการกุศล / กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข / ผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด / พระและนักบวช โดยจะประกาศยอดการจัดสรรแต่ละรายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นี้
          สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้มี การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้ชาวสมุทรปราการให้ได้รับวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเร็วที่สุด
          โดยหลังจากการอนุมัติงบประมาณ นายกนันทิดา แก้วบัวสาย นายก.อบจ.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งประสาน สั่งจองวัคซีน Sinopharm จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทันที

Comments

comments