THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีแรงต่อเนื่องอีกวัน ล่าสุดวันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก 18 ราย #อำเภอเมืองมากสุด‼️

322 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มอีก 18 ราย ดังนี้
#อำเภอเมืองสิงห์บุรี 7 ราย
🔸️รายที่ 347 เพศชาย อายุ 75 ปี ต.บางมัญ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อ จ.สิงห์บุรี รายที่ 221
🔸️รายที่ 348 เพศชาย อายุ 11 ปี ต.บางมัญ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อ จ.สิงห์บุรี รายที่ 221
🔸️รายที่ 349 เพศชาย อายุ 20 ปี ต.หัวไผ่ มาจากพื้นที่เสี่ยง จ.ปทุมธานี
🔸️รายที่ 350 เพศชาย อายุ 65 ปี ต.ม่วงหมู่ มาจากพื้นที่เสี่ยง จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 351 เพศหญิง อายุ 63 ปี ต.จักรสีห์ มาจากพื้นที่เสี่ยง จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 352 เพศชาย อายุ 56 ปี เป็นข้าราชการ จ.ลพบุรี พบจากคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
🔸️รายที่ 353 เพศหญิง อายุ 42 ปี ต.บางพุทรา พบจากคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
#อำเภอพรหมบุรี 3 ราย
🔸️รายที่ 354 เพศชาย อายุ 43 ปี ต.พรหมบุรี สัมผัสผู้ติดเชื้อเสี่ยงสูง จ.สิงห์บุรี รายที่ 338
🔸️รายที่ 355 เพศหญิง อายุ 15 ปี ต.พรหมบุรี สัมผัสผู้ติดเชื้อเสี่ยงสูง จ.สิงห์บุรี รายที่ 338
🔸️รายที่ 354 เพศหญิง อายุ 62 ปี ต.พระงาม สัมผัสผู้ติดเชื้อเสี่ยงสูง จ.สิงห์บุรี รายที่ 343
#อำเภอบางระจัน 3 ราย
🔸️รายที่ 357 เพศหญิง อายุ 49 ปี ชาว ต.เชิงกลัด สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 215
🔸️รายที่ 358 เพศชาย อายุ 6 เดือน ชาว ต.เชิงกลัด สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 215
🔸️รายที่ 359 เพศชาย อายุ 45 ปี ชาว ต.สระแจง มาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี)
#อำเภอค่ายบางระจัน 3 ราย
🔸️รายที่ 360 เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.โพทะเล มาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี)
🔸️รายที่ 361 เพศชาย อายุ 20 ปี ต.โพสังโฆ มาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี)
🔸️รายที่ 362 เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.โพทะเล ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อ จ.สิงห์บุรี
#อำเภออินทร์บุรี 2 ราย🔸️รายที่ 363 เพศหญิง อายุ 55 ปี ต.ประศุก พื้นที่เสี่ยง🔸️รายที่ 364 เพศหญิง อายุ 40 ปี ต.งิ้วราย พื้นที่เสี่ยง
1
2
3

Comments

comments