THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการประกาศแล้ว งดออกนอกเคหสถานในช่วงกลางวันโดยไม่จำเป็น ตั้งด่านตรวจคัดกรองเข้ม‼️

603 Views
          วันนี้(19 ก.ค.64) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 11 ความโดยสรุปว่า
          ให้ #งดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นการเดินทาง เพื่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ไปพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรคหรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ เวิร์คฟอร์มโฮมได้
          ซึ่งฝ่ายความมั่นคงจะบูรณาการหน่วยวานต่างๆ จัดชุดตรวจเข้มแข็งกระจายอยู่รอยต่อของจังหวัด เพื่อตั้งด่านตรวจคัดกรองทั้งเข้าและออก
          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Comments

comments