THAI TIME สิงห์บุรี

ข่าวดี สภา อบจ.สิงห์บุรี อนุมัติงบฯ 26 ล้าน ซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า 20,000 โดส ฉีดให้ชาวสิงห์บุรี 10,000 คน..ฟรี‼️

342 Views
          เช้าวันนี้(20 ก.ค. 64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดให้มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ..
           ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้เสนอ
          สำหรับผลการประชุม ปรากฎว่าสมาชิกสภา อบจ.สิงห์บุรี ได้ลงมติอนุมัติให้สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10,000 คน รวมวัคซีน 20,000 โดส ในวงเงินงบประมาณจำนวน 26 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการสั่งซื้อผ่านสภากาชาดไทย โดยการประสานงานของสภากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ส่วนเป้าหมายในการฉีดให้กับประชาชน มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่
1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
4. ผู้ที่ทำงานในศูนย์เด็กเล็ก ครู รร.อนุบาล ครู-อาจารย์
5. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน
          โดยขั้นตอนต่อไป อบจ.สิงห์บุรี จะดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน ส่วนจะได้รับการอนุมัติจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวนเท่าไร และขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นอย่างไร ทาง อบจ.จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในทันทีหากมีความคืบหน้าต่อไป

Comments

comments