THAI TIME สิงห์บุรี

ท้องถิ่นอื่นว่าไง⁉️..อบต.โพกรวมประกาศแล้ว ลงทะเบียนรับการเยียวยา ผลกระทบปิดร้านตัดผม-เสริมสวย‼️

289 Views
          สืบเนื่องจากทางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมติของคณะกรรมการควบคุมโรค มีคำสั่งให้ปิดกิจการร้านตัดผมและร้านเสริมสวยเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 รวม 14 วัน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ตามที่เพจ THAI TIME สิงห์บุรี ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
          ปรากฏว่า ได้มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการจำนวนมากว่า ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว ในขณะที่นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกมายืนยันว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทุกราย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือร้านตัดผมและร้านเสริมสวย ก็สามารถติดต่อขอรับการเยียวยาจากเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ในท้องที่นั้นๆ ได้ แต่ก็ยังมีบางท้องถิ่นยังลังเลว่า สามารถทำได้หรือไม่
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดวันนี้(30 กรกฎาคม 2564) นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี ได้ออกประกาศ เปิดรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรได้รับผลกระทบจากการปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นแห่งแรกเรียบร้อยแล้ว
          สำหรับประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 1 9 (โควิด – 19) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวผ่านกลไกลของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดสิงห์บุรีได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวโดยกำหนดให้ปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นั้น
          เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, (โควิด-1 9) โดยมีเกณฑ์รับลงทะเบียนดังนี้
          1. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามคำสั่ง จังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวโดยกำหนดให้ปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
          2. เป็นผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้ต้องหยุดกิจการหรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้
          3.เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
🔸️สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
🔸️สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
🔸️ภาพถ่ายหน้าร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 รูป
          4. กำหนดการรับลงทะเบียน วันที่ 2-10 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (ในวันและเวลาราชการ)

Comments

comments