THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีประกาศให้โรงพยาบาลท่าช้าง เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 เตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด‼️

412 Views
          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID – 19) จังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ 2) ความโดยสรุปว่า
          ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรีได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยกำหนดให้อาคารปฏิบัติธรรม วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และ อาคารปฏิบัติธรรม วัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นโรงพยาบาลสนาม นั้น
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 35/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ให้ตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) ดังนี้
          🔸️ข้อ 1 ให้โรงพยาบาลท่าช้าง ตำบลโพธิ์ประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีเป็นโรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ 3)
          🔸️ข้อ 2 ให้โรงพยาบาลทุกแห่งและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มอบหมายข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม โดยสลับหมุนเวียนกัน เพื่อให้ระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการ
          🔸️ข้อ 3 ให้ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทุกแห่ง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

Comments

comments