THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีได้ผู้ว่าฯคนใหม่ “ชัยชาญ สิทธิวิวัชธรรม” แทนนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ที่ขยับไปเป็นผู้ว่าฯตราด มีผล 1 ตุลาคมนี้‼️

440 Views
          วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอ
          โดยหนึ่งในจำนวนนั้นมีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รวมอยู่ด้วย โดยให้นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ขยับไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
          พร้อมกับให้นายชัยชาญ สิทธิวิวัชธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มีผล 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
          สำหรับประวัตินายชัยชาญ สิทธิวิวัชธรรม มีดังนี้..
#การศึกษา
🔸️นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
🔸️ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
🔸️เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
🔸️ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#ประสบการณ์ทำงาน
🔸️ปี 2530 –2543 นักวิชาการที่ดิน 3,4,5,6 , เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 6,7 , นิติกร 7 (หัวหน้ากลุ่มงาน คดีและหัวหน้ากลุ่มงานความรับผิดทางแพ่ง)
🔸️ปี 2543 – 2545 นิติกร 8 ว (หัวหน้ากลุ่มงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา) กองนิติการ กรมที่ดิน
🔸️ปี 2545 –2551 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
🔸️ปี 2551 – 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
🔸️ปี 2554 – 2554 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
🔸️ปี 2554 – 2556 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
🔸️ปี 2556 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน
🔸️ปี 2558 – 2563 รองอธิบดีกรมที่ดิน
🔸️ปี 2563 – ปัจจุบัน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย

Comments

comments