THAI TIME สิงห์บุรี

ขับคลื่อนแล้ว #สิงห์บุรีเมืองอัจฉริยะ Smart City อบจ.รับเป็นเจ้าภาพลุยขับเคลื่อน‼️

326 Views
          วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi)
1
2
          โดยเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
4
3
          สาระสำคัญของการลงนามคือ ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินโครงการพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นโครงการที่จะทำการบูรณาการ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ โดยร่วมกันศึกษาและพัฒนาการให้บริการใช้ระบบ Digital Solution Technology ที่สามารถสนองตอบความต้องการวิถีการดำเนินชีวิต ในยุคปัจจุบัน.
5
6
          พัฒนา Smart City Platform มาให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในจังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อยกระดับการดำเนินชีวิตและการประกอบ กิจกรรมต่างๆ ของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบ Smart City Platform ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ในอนาคต

Comments

comments