THAI TIME สิงห์บุรี

ข่าวดี #จังหวัดสิงห์บุรีคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ จากรองนายกรัฐมนตรี‼️

202 Views
          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบระบบออนไลน์ ZOOM ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
          สำหรับการมอบรางวัลเลิศรัฐ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานราชการที่พัฒนาประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมในการให้บริการประชาชน มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทบริการภาครัฐ, ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในปีนี้มีหน่วยงานราชการจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เข้ารับรางวัล จำนวน 198 รางวัล

Comments

comments