THAI TIME สิงห์บุรี

“ชีวะภาพ ชีวะธรรม”รองอธิบดีกรมป่าไม้ แนะทางออกแก้ปัญหาลำแม่ลาเน่าอย่างยั่งยืน #ต้องให้กรมทรัพยากรน้ำมาร่วมบริหารจัดการ‼️

284 Views
          นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมรักษ์ลำแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำแม่ลา ว่า เกิดจากการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลำแม่ลา จะต้องไม่ให้ตื้นเขินหรือเหือดแห้งเหมือนที่ผ่านมา เพราะจะมีวัชพืชที่ไม่ใช่พืชน้ำเกิดขึ้น เช่น ต้นโสน ที่ปัจจุบันเกิดขึ้นหนาแน่นบางจุดมีมากกว่าผักตบชวาเสียอีก เมื่อถึงฤดูฝนหรือมีการผันน้ำเข้ามาในลำแม่ลา วัชพืชเหล่านี้จะจมน้ำและเน่าเสียส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของแม่ลาให้เปลี่ยนแปลงไป
          สำหรับแนวทางแก้ไข นายชีวะภาพกล่าวว่า จะต้องมอบให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาคุณภาพน้ำโดยเฉพาะ ได้แก่กรมทรัพยากรน้ำมาร่วมดูแลและให้เป็นหน่วยงานหลักในการรักษาคุณภาพของลำแม่ลา โดยที่ผ่านมามอบให้กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลคุณภาพน้ำ แต่จะถนัดงานทางด้านการผันน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการบริโภคเท่านั้น
          นอกจากนี้ การจัดทำประตูระบายน้ำ ยังออกแบบมาไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของลำแม่ลา ที่สำคัญขาดเจ้าหน้าที่คอยปิด-เปิด รวมไปถึงวางแผนเพื่อรักษาระดับน้ำให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแต่ละช่วงของลำแม่ลา ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียซ้ำซาก หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ อีกไม่นานจะส่งผลต่อพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ให้สูญพันธุ์ไปในที่สุด

Comments

comments