THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.น้ำตาล ลุย 10 จุด 10 หมู่บ้าน..ฟังปัญหา-ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วม

135 Views
          นางศรีไท ศิริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล อ.อินทร์บุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14 -18 มีนาคม 2565 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ลงพื้นที่ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุก
          เพื่อให้บริการประชาชนด้านต่างๆ เช่น บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้ายและรับจดทะเบียนพาณิชย์ , บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขออนุญาตปลูกสร้าง ขออนุญาตขุดดินถมดิน และด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์
          และตอบปัญหา/ข้อซักถามของประชาชน,บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ,บริการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ,บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์,บริการการให้คำปรึกษาด้านการตั้งกลุ่มอาชีพ การฝึกอาชีพ ,รับแจ้งปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน,รับแจ้งปัญหาความต้องการการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
          นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ จากส่วนราชการ,การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน,การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,การแก้ไขปัญหายาเสพติด,การป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน
          สำหรับโครงการดังกล่าว อบต.จะดำเนินโครงการ 10 จุด 10 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตำบลน้ำตาล ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การรับรู้ข้อมูลที่มีความชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาที่ตรงกับปัญหาที่แท้จริง
          อีกทั้งประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์ โครงการดังกล่าวดำเนินภายใต้แนวความคิดที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
          เนื่องจากการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นมีหลากหลายมิติเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน จึงต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ

Comments

comments