THAI TIME สิงห์บุรี

ท้องถิ่นสิงห์บุรีจับมือสถานศึกษา ผุดโครงการโคกหนองนาโมเดล ตั้งเป้า 1 ตำบล 1 ศูนย์ฯ

271 Views
          วันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลระดับโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี
          โครงการดังกล่าวมีนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีตามแนวทางศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
278019919_513386870274461_7445034400834359911_n
278100227_513386960274452_3032986248741611126_n
278115712_513386823607799_6052965858738954295_n
278026889_513386913607790_7731892627191690510_n
278116801_513386683607813_6997043197587184209_n
278123906_513386720274476_3269747971579623416_n
          นายสมชายกล่าวว่า ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลในระดับโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรีขึ้น
          มีเป้าหมายตำบลละ 1 ศูนย์ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการนำทฤษฎีใหม่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร มีการผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกสัดส่วน ตลอดจนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและเยาชน และชุมชน
          นายสมชายยังกล่าวอีกว่า โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ครูพาทำ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว
278069428_513386646941150_9122564758061035528_n
278082118_513386763607805_2407012309395152105_n
278117659_513386613607820_8699753970666349692_n

Comments

comments