THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีขยับแล้ว ประชุมถกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จี้ทุกหน่วยงานเร่งสรุปยอดความเสียหาย เพื่อเสนออนุมัติงบฯโดยเร็ว

111 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(น้ำท่วม) โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม
          สำหรับผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากทุกอำเภอ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกรมชลประทาน ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และด้านอื่นๆ โดยให้แต่ละหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายโดยเร็ว
          เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯอำเภอ และจังหวัดตามขั้นตอน เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เงินทดลองราชการในการช่วยเหลือประชาชน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
          พร้อมกับย้ำว่า เพื่อความรวดเร็ว ทุกหน่วยงานไม่จำเป็นต้องรอสำรวจข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหมดจึงจะเสนอขออนุมัติงบฯ โดยขอให้แบ่งพื้นที่สำรวจแยกเป็นพื้นที่ ถ้ามีจุดไหนครบถ้วนสมบูรณ์ก็ให้เสนอเข้าสู่การพิจารณาก่อน ส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนค่อยเสนอเพิ่มเติมมาในภายหลังอีกได้
          สำหรับประเด็นในการพิจารณา ประกอบไปด้วยแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย และการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์
          นอกจากนี้ยังสรุปแนวทางปฏิบัติในการขอรับการช่วยเหลือจากเงินทดรองราชการ ในด้านต่างๆ ดังนี้ พื้นที่การเกษตรเสียหาย , การประมงเสียหาย , การปศุสัตว์เสียหาย และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments