THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีประกาศผลคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปี 2565 รับเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ 3 ราย

112 Views
          นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          สำหรับผลการคัดเลือกมีดังนี้
          ⭕️ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จำนวน 3 ราย ได้แก่
          🔸️นายถวิล ยี่สุ่นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
          🔸️นายปัทพงศ์ สารบรรณ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
          🔸️นางพัดชา คุณวุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี
          ⭕️ ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 8 ราย ได้แก่
          🔸️นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน
          🔸️นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
          🔸️นางโสน เรืองมั่นคง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสิงห์บุรี
          🔸️นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
          🔸️นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสิงห์บุรี
          🔸️นายภานุพงศ์ แขดสันเทียะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเก่า
          🔸️นางสาวนริศรา มาลาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถอนสมอ
          🔸️นายเทพรังสรรค์ จันทร์แจ่ม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Comments

comments