THAI TIME สิงห์บุรี

มหาดไทยไฟเขียว ให้ท้องถิ่นจัดรถรับ-ส่งผู้พิการ-สูงอายุ-ทุพพลภาพ..ไปเลือกตั้ง ส.ส.ได้

78 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ จัดรถส่วนกลางรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ไป – กลับ) จากที่เลือกตั้ง
          ส่วนการดำเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็น เหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังประกอบด้วย และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่กระทำการใด ๆ เพื่อเป็นการจูงใจหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมือง
          ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments