THAI TIME สิงห์บุรี

กกต.เปิดข้อมูลสถิติคนสิงห์บุรีออกมาใช้สิทธิ 78.25% ส่วนบัตรเสีย 6,084 ใบ

75 Views
          วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้เผยแพร่ ข้อมูลเปรียบเทียบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2566 (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)
          ผลปรากฏว่า ปี 2566 มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 131,501 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 168,061 คน คิดเป็นร้อยละ 78.25 ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งปี 2562 ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 78.83 ส่วนบัตรเสีย ปี 2566 มีทั้งหมด 6,084 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.63 ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่มีบัตรเสีย 4.61
…………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments