THAI TIME สิงห์บุรี

ฝ่ายความมั่นคง จ.สิงห์บุรี ผุดโครงการ “คงความเป็นไทย” ปลูกจิตสำนึกนักเรียน สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

116 Views
          พันเอก ปรีชาชาญ เกตุหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการคงความเป็นไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยจะลงไปพูดคุยบอกเล่า เรื่องราวความสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในส่วนที่นักเรียนควรทราบ โดยเนื้อหาสาระจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
          สำหรับโรงเรียนแรก ที่ริเริ่มโครงการไปเรียบร้อยแล้วได้แก่ โรงเรียนวัดชลอน ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เริ่มจากการร้องเพลงชาติไทย สวดมนตร์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นให้เด็กๆ ทราบถึงความหมายของเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี ว่ามีความสำคัญอย่างไร ทำไมคนไทยต้องหยุดยืน ให้ความเคารพ ทั้ง 2 เพลงนั้น โดยสอดแทรก ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย ควบคู่ไปด้วย
          และสุดท้ายของกิจกรรม ได้มอบเครื่องมือที่ทำให้เป็นคนดี นั่นก็คือศีล 5 ที่เด็กๆ ท่องได้ แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ความหมายอย่างลึกซึ้ง จึงบอกให้เด็กๆ รู้ว่า ทำอะไรแล้วเป็นคนดี ทำอะไรแล้วจะเป็นคนไม่ดี เน้นความรัก ความผูกพันในครอบครัว รักและเคารพเชื่อฟัง ครู อาจารย์ และได้กราบนิมนต์ท่านเจ้าอาวาส วัดชลอน มาร่วมพูดคุยกับเด็กๆ ด้วย โดยจะขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป
…………………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
350010813_263515302869729_3760637849082467597_n
349467443_747746553816109_9204642234688893048_n
349305259_1610068666165248_6896647754854101555_n

Comments

comments