THAI TIME สิงห์บุรี

สปสช.เขต 4 ร่วมกับ อบต.หัวไผ่ ลงนาม MOU..เปิดศูนย์ประสานงาน ดูแลสิทธิ์บัตรทองให้ประชาชนในพื้นที่ อปท.

126 Views
          วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (อบต.) จ.สิงห์บุรี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี โดยมี นายแพทย์สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี นายทวีป จูมั่น นายก อบต.หัวไผ่ ลงนามข้อตกลงการดำเนินการ
          นายแพทย์สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี เปิดเผยว่า งานในวันนี้เป็นการประกาศความร่วมมือกันระหว่าง อบต.หัวไผ่ และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งเป็นแห่งแรกของเขต 4 ในการร่วมพัฒนากลไกและกระบวนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรับรู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิ และได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และเกิดการพัฒนาระบบงานคุ้มครองสิทธิให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          สำหรับการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพใน อปท. เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการคุ้มครองสิทธิประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือและคลี่คลายปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ตามมาตรา 50(5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยบริการ รพ.สต. นายอำเภอ เพื่อเชื่อมประสานความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          โดยศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพใน อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ มี นายทวีป จูมั่น นายก อบต.หัวไผ่ เป็นประธานศูนย์ฯและมีการดำเนินงานตามมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านกายภาพ , มาตรฐานด้านบุคลากร , มาตรฐานด้านการดำเนินงานแก้ไขปัญหา , มาตรฐานด้านระบบข้อมูล และ มาตรฐานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนางานเชิงรุก
          อย่างไรก็ตาม หลังจากบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) การให้คำปรึกษา การเจรจาไกล่เกลี่ยและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.2566 เป็นต้นไป โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่ อบต.หัวไผ่ หมู่ 7 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
…………………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
350525267_568346968778881_3517756724628949056_n
350500450_1278034026152602_1095963741747202550_n
350333923_553831730286397_3527956999395998433_n

Comments

comments