THAI TIME สิงห์บุรี

กอ.รมน.สิงห์บุรี ชวนร่วมประกวดคลิปวีดีโอ..หัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

48 Views
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี(กอ.รมน.) ภายใต้การนำของ พันเอก ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดกิจกรรม การประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
          โดยกิจกรรมดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 24 ปี ส่งคลิปวิดีโอ (Clip VD0) มีความยาวไม่น้อยกว่า 60 วินาที และไม่เกิน 180 วินาที ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย
          สำหรับรางวัลจากการประกวด แยกออกเป็นระดับ กอ.รมน.จังหวัด
          🔹รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
          🔹รางวัลรองซนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
          🔹รางวัลซมเซย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (3 รางวัล)
          ส่วนรางวัลการประกวด ระดับ กอ.รมน.ภาค
          🔹รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาที พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
          🔹รางวัลรองชนะเลิศ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
          🔹รางวัลชมเชย 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (2 รางวัล)
          หมดเขตส่งผลงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 (ตึก 3 ชั้น) อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 036 – 507093
…………………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments