THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดตัว..สภาเด็กและเยาวชนสิงห์บุรี เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนและสังคม

114 Views
          นางสาวสุธารทิพย์ พลอยดีเลิศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี ว่า
          ขณะนี้จังหวัดสิงห์บุรีได้มีการขับเคลื่อนโดยมีตัวแทนสภาเด็กแต่ละตำบลทำการเลือกตัวแทนตำบล ตัวแทนอำเภอ และได้มีมติเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปเมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ นายพนธกร โพธิ์แป้น , รองประธาน 2 คนประกอบด้วย นายพุฒิสรรค์ พฤษธิศาริกร และ นายขวัญเมือง รองจำนงค์ ซึ่งขณะที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ
          นางสาวสุธารทิพย์ กล่าวต่อไปว่า บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฏหมายที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เช่นการทำงานเป็นทีม การมีภาวะผู้นำ-ผู้ตามที่ดี การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ งานจิตอาสา เป็นต้น
          เป็นกลไกที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับชาติเพื่อนำไปสู่โยบายการพัฒนาเด็กต่อไป ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลทั่วประเทศ
………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments