THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..ห่วงความปลอดภัยทางถนน ตั้งศูนย์อำนวยการระดับจังหวัด สั่งการ..จุดที่กำลังซ่อม/สร้าง ต้องติดไฟแสงสว่าง-ป้ายเตือน ให้ชัดเจน

94 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิบห์บุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนาม คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อทำหน้าที่บูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
          พร้อมกับสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้
          ให้แขวงทางหลวงสิงห์บุรี และแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณจุดซ่อมสร้างบนถนนในความรับผิดชอบ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเตือนต่าง ๆ สัญญาณไฟจราจร ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อความปลอดภัย
          รวมทั้งการปรับปรุงสภาพถนน ส่วนควบของถนน อาทิ ทาสี ตีเส้นจราจร ป้ายบอกทางต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี
          พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินการตามนโยบายหลักที่สำคัญอย่างเข้มข้น เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นมาตรการเชิงรุกในการจัดการและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงด้านคน ถนน และยานพาหนะ เร่งรัดมาตรการ สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
          นอกจากนี้ยังกำชับให้ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง
………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments