THAI TIME สิงห์บุรี

ตัดสินแล้ว..ประกวดคลิปวีดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ” นักศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลที่ 1

112 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 พ.อ. ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยุวราช ศรีศักดิ์นอก เป็นประธานตัดสินโครงการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ ห้องประชุมชายเมืองสิงห์ ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการประกวด มีดังนี้
          🔸️รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.วิริธัญญา สารชาต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
          🔸️รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นาย ณัฐพงษ์ รอดชาวนา รร.ค่ายบางระจันวิทยาคม
          🔸️รางวัลชมเชย
          1.นายเจตน์พัทธ์ พลพวง รร.บางระจันวิทยา
          2.น.ส.เกวลิน มรสุม รร.บางระจันวิทยา
          3.นายปนกนันท์ รักถนอม รร.ศรีวินิต
          โครงการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยกย่อง เชิดชู ยึดมั่น พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ
          โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี, วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้สถานศึกษาในพื้นที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด ซึ่งมีนักเรียน ครู อาจารย์ ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี
………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments