THAI TIME สิงห์บุรี

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ลงมติเลือก”พรรณี ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์” เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี

127 Views
          ตามที่นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัด สิงห์บุรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางพรรณี นามสกุล ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พิจารณาคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566”
          ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการพิจารณาคัดเลือกจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เห็นชอบให้นางพรรณี นามสกุล ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ เป็น “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566” เรียบร้อยแล้ว โดยจะเดินทางเข้ารับรางวัลกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
          สำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีไทยวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือการคัดสรรสตรีที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่นแห่งปี
          ซึ่งนางพรรณี ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ หรือที่ชาวสิงห์บุรีรู้จักในนาม “ซ้อปุ๊ย” เป็นผู้นำองค์กรของสตรีจังหวัด และเป็นผู้นำชุมชน เป็นผู้อุทิศกำลังกาย กำลังทรัพย์ สติปัญญาในการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้การบริจาคเงินกับองค์กรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นที่ประจักษ์ประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนของศาสนา ใช้หลักธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำมาใช้บ่มเพาะอบรมสั่งสอนให้บุตรธิดาทุกคนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบอาชีพโดยสุจริต และเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคม
………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
Cr. ภาพ-ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments