THAI TIME สิงห์บุรี

สมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย ประกาศตั้ง “อ้อ-อรพรรณ รักถนอม” นั่งประธานฯสิงห์บุรี

80 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทยได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเอสเอ็มอีไทย จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางอรพรรณ รักถนอม(อ้อ) นั่งตำแหน่งประธานสมาพันธ์เอส เอ็ม อีไทย สิงห์บุรี ประจำปี 2566-2567
          นางอรพรรณ เปิดเผยว่า ในฐานะประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย จังหวัดสิงห์บุรี มีความเชื่อมั่นว่า ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกของสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย จังหวัดสิงห์บุรี สามารถประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ทั้งในระดับชุมชม และระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นอกจากนี้ยังจะเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถสนับสนุนงานของสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย ให้พุ่งทะยานเป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมให้เติบโต มั่นคง ก้าวสูงขึ้นเป็นขนาดกลาง และจะส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ให้แข็งแกร่ง มั่นคง จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศได้
          สำหรับสมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย จังหวัดสิงห์บุรี มุ่งเน้น สนับสนุนส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในทุกด้าน ทั้งทางด้านเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย เพิ่มศักยภาพและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดการเรียนรู้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนวัตกรรมที่ทันสมัยอีกด้วย
………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments