THAI TIME สิงห์บุรี

“ชานนท์ วงษ์พจนี” ท้องถิ่นอำเภอเมืองสิงห์บุรี คว้ารางวัลท้องถิ่นอำเภอดีเด่น อันดับ 3 ของประเทศ

32 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผลการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ข้อสรุปและประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          ปรากฏว่าในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี นายชานนท์ วงษ์พจนี ท้องถิ่นอำเภอเมืองสิงห์บุรี (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี) เป็นผู้ได้รับรางวัลท้องถิ่นอำเภอดีเด่น รางวัลอันดับ 3
          สำหรับผู้ได้รับรางวัลท้องดีเด่นระดับประเทศประกอบด้วย
          ●ท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
          ●ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ ได้แก่
          อันดับที่ 1 นายอภิวิชญ์ ธิรินทอง ท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
          อันดับที่ 2 นางนงค์นิจ เถาชาลี ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
          อันดับที่ 3 นายชานนท์ วงษ์พจนี ท้องถิ่นอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
          ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า การคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานและบุคลากรส่วนภูมิภาค สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
          รวมทั้งสร้างต้นแบบการปฏิบัติงานของท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
……………………………………
By : กษินารี ธวินวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments