THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี ทุบโต๊ะ..จัดระเบียบตลาดฝาครอบคลองใหม่ หลังพบปัญหา..สารพัดหน่วยงานเข้าใช้ประโยชน์ แต่ยังปฏิบัติตามระเบียบ..ไม่ครบถ้วน

82 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการที่ราชพัสดุ บริเวณฝาครอบคลองชลประทาน ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม
          สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณฝาครอบคลอง ฝาลำดับที่ 16 ถึง 23 ของหน่วยงานราชการในจังหวัดสิงห์บุรีให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของบ้านเมือง รวมถึงการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียไม่ให้ไหลลงสู่คลองส่งน้ำชลประทานอีกด้วย
          🔸️ฝาครอบคลองที่ 16-18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ได้นำที่ราชพัสดุบริเวณดังกล่าวไปจัดหาประโยชน์ ด้วยการนำไปให้เอกชนเช่าเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
          และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรีได้รับแจ้งจากโครงการว่าได้ดำเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่ากับพ่อค้าแม่ค้าให้หยุดขายสินค้า พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 แล้ว แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ พ่อค้าแม่ค้ายังไม่มีการดำเนินการใดๆ
          โดยประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานหลักเข้าไปดูแลและกำหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่ฝากครอบคลองทั้ง 3 ฝา รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นผู้เช่าเดิมให้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจหน้าที่และอำนาจเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน
          🔸️ฝาครอบคลองที่ 4 – 18 ที่ประชุมเห็นควรให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ให้เสร็จภายในปี 2567 นี้
          🔸️ฝาครอบคลองระดับที่ 20, 21 เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(อบจ.) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างเป็นอาคาร OTOP แต่ข้อเท็จจริงหน่วยงานที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในอาคารดังกล่าวคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีและภาคีเครือข่าย ซึ่งปัจจุบัน อบจ.ได้ยกเลิกการใช้ประโยชน์พื้นที่กับกรมชลประทานและกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว
          ดังนั้นเพื่อให้เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กรมพัฒนาชุมชนหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จะต้องยื่นเรื่องอนุญาต ขอใช้พื้นที่ฝากครอบคลองลำดับที่ 20 และ 21 กับกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 12 และยื่นเรื่องขอใช้พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 3 ในกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้องและครบถ้วน
          🔸️ฝาครอบคลองลำดับที่ 22 และ 23 เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อภารกิจของ อบจ.ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามเด็กเล่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          แต่ข้อเท็จจริงหน่วยงานที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวคือ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ใช้ประโยชน์เป็นตลาดเกษตรกรสิงห์บุรีจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ซึ่งปัจจุบัน อบจ.ได้ยกเลิกการใช้ประโยชน์พื้นที่กับกรมชลประทานและกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว
          ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุกรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีจะต้องยื่นเรื่องอนุญาตใช้พื้นที่ฝากครอบคลองลำดับที่ 22 และ 23 กับกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 12 และยื่นเรื่องขอใช้พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 3 ในกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้องครบถ้วน
…………………………………..
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments