THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีผุดโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง-ปรับภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำน้อย 5 จุด ป้องกันน้ำกัดเซาะ-ท่วมบ้านเรือนประชาชน

52 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันนี้ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นงานจ้างออกแบบและค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียด ในโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะที่ 2 โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับรายละอียดการประชุม ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และบริษัท ออโรส จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและออกแบบ ดังนี้
          🔸️ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย ม.2 ต.สิงห์ โดยทำต่อจากกรมโยธา ความยาว 400 ม.
          🔸️ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย ม.5 ต.สิงห์ ความยาว 400 ม.
          🔸️ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย ม .9 และ ม.10 ต.ไม้ดัด ความยาว 620 ม.
          🔸️ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดช่องลม ม.9 ต.โพธิ์ซนไก่ ความยาว 520 ม.
          🔸️ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลิ่งบริเวณวัดตลาดโพธิ์ ม.6 ต.ไม้ตัด พร้อมปรับภูมิทัศน์ ความยาว 300 ม.
          ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะดำเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่มีอยู่เดิม และแผนงานการพัฒนาของพื้นที่ชุมชน , กำหนดแผนแม่บทหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของท้องถิ่น , ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม , สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น พร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างและเตรียมเอกสารประกวดราคา เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป
…………………………………..
By : กษินารี ทวินวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
372992105_1181565926101816_1605137616453527845_n
372736452_1181565966101812_1504150480522575249_n

Comments

comments